A működésünk három alappillére – a szociális élet hármassága

  • A szellemi alap: A Waldorf-iskolák világszerte azonos szellemi alapokon nyugszanak. Ez a közös alap Rudolf Steiner antropozófiai szemléletű embertana, és a szociális élet hármas tagozódásának eszméje. Az iskola pedagógusai munkájukat ez alapján végzik. Fontos, hogy az ide járó gyermekek szülei elfogadják, minél inkább megismerjék és megértsék ezeket az alapelveket, hogy a gyermeknevelésben és az iskola működtetésében a pedagógusokkal együtt tudjanak működni. 

  • A jogi alap: ezt egyrészt az iskola működését meghatározó jogszabályok, másrészt az általunk megalkotott belső szabályaink, írásbeli és szóbeli megállapodásaink alkotják. Belső szabályaink alakításában a kompetenciahatárok tiszteletben tartásával az iskola felnőtt (és bizonyos esetekben középiskolás tanulóinak) széles körű együttműködésre törekszünk. 

  • A gazdasági alapot az államtól kapott – jelenleg normatív finanszírozás, valamint azok az adományok teremtik meg, amit a szülők rendszeres és eseti alapítványi hozzájárulásaikkal, az iskoláért végzett munkájukkal biztosítanak az iskola működtetéséhez. A gazdasági életben a testvériség eszméjének megvalósítására törekszünk.


Iskolánk a gyerekek-szülők-tanárok együttműködésén alapul. 


Közös célunk az iskolába járó gyermekek Waldorf-pedagógiai alapelveken nyugvó nevelése. Az iskola felnőtt közössége ezért arra törekszik, hogy olyan környezetet (személyi és tárgyi feltételeket) biztosítson, ami a gyermekkor védelmét szolgálja, és alkalmas arra, hogy a gyermekek képességei ebben a védett környezetben minél szabadabban tudjanak kibontakozni.


  • Ha egy Waldorf-iskolában valaki diák, akkor lehetősége van arra, hogy az intellektuális oktatáson túl a művészeti és gyakorlati tevékenységek széles skáláját kipróbálja. A teljesség igénye nélkül, néhány tevékenység, amellyel találkozhatnak diákjaink: kötés, horgolás, hímzés, nemezelés, szövés, varrás, könyvkötés, agyagozás, fafaragás, rézművesség, festés, formarajzolás, zenélés. Túrázás, földmérés, mezőgazdasági -és szociális gyakorlat. (a gyakorlatokról bővebben itt olvashat)

E sok művészeti tevékenység lehetőséget ad arra, hogy a diákok sokféleképpen kifejezhessék magukat. Az évek során egyre tudatosabban képesek élni – a művészeti tevékenységek által – a sajátjukká vált lehetőségekkel. Az ember minél tudatosabban képes a lehetőségeket saját akaratából használni, annál nagyobb a belső szabadsága.


  • Ha egy Waldorf-iskolában valaki tanár, akkor az általános embertani ismereteken nyugvó Waldorf-tantervet és az osztályokat figyelembe véve önállóan, saját kreativitását, valamint pedagógiai képességeit használva szabadon taníthat. Ez azt jelenti, hogy tudatában annak, az egyes életkorokban mire van leginkább szüksége az embernek az egészséges testi-lelki-szellemi fejlődéshez, az iskola tantervére támaszkodva maga választhatja meg a tanítás tartalmát és módszerét. Így jut érvényre tanítványai és saját személyisége egyaránt.


Az iskola pedagógusai alkotják a Tanári Konferenciát. 


A Tanári Konferencia őrködik az iskola szellemi alapjain. Minden pedagógiai kérdés eldöntésében teljes körű szabadságot élvez. A Tanári Konferencia dönt minden iskolát érintő személyi kérdésben is (munkatársak alkalmazása, gyerekfelvétel). 

A Tanári Konferencia heti rendszerességgel, csütörtöki napon ülésezik. A Tanári Konferencia ülésein a tanárok megosztják egymással a pedagógiai tapasztalataikat, belső képzéseket szerveznek, és megbeszélik az iskolai élet egyéb kérdéseit (például itt történik az ünnepek, események szervezése, döntéseket hoznak személyi kérdésekben).

A szülői szerep

  • Ha egy Waldorf-iskolában valaki szülő, akkor ő is aktív része a közösségnek. Számos közös ünnepünk, külső rendezvényünk van, illetve különféle munkacsoportok segítik az iskola működését, melyekhez minden szülő szabad akaratából csatlakozhat és segíthet. Az ilyenfajta munka és közösségi együttlét a felnőtteknek is lehetőséget teremt az alkotásra, önkifejezésre, önismeretre.

A szülők az osztályokban folyó pedagógiai munkáról havonta tájékoztatást kapnak a szülői esteken. 

Minden osztály két osztály-összekötőt delegál, akik részt vesznek az összekötők rendszeres találkozóján, így biztosítva a rendszeres információáramlást az intézmény és az osztályok szülői közössége között. 

A szülők rendszeres pénzbeli hozzájárulással támogatják az iskola működését. 


Az iskola fenntartója – jogi szempontból a Miskolci Waldorf Pedagógiai Alapítvány


Az alapítvány iskolafenntartói felelősségét (jogi és gazdasági) az alapítvány Kuratóriuma viseli. A kurátorok az iskola szülői köréből kerülnek ki, munkájukat a múltban és még jelenleg is anyagi ellenszolgáltatás nélkül végezték és végzik. 

A kurátorok feladata az iskola jogi és gazdasági stabilitásának a felügyelete, az iskolai infrastruktúra működési feltételeinek biztosítása.  


Intézményi Konferencia

Az Intézményi Konferencia az iskolaműködtetés egyes területeiért felelősséget vállalók legfőbb egyeztető és stratégiai fóruma. Az Intézményi Konferencia tagjai a Tanári Konferencia vezetősége, a fenntartó alapítvány kuratóriuma, az iskolát támogató Hámori Waldorf Egyesület vezetőségi tagjai, valamint a szülő-pedagógus vegyes munkacsoportok vezetői illetve tagjai.

Az Intézményi Konferencia tagjai havi rendszerességgel találkoznak. Ezeken a találkozókon tekintik át az egész iskolaközösséget érintő legfontosabb kérdéseket és feladatokat.